Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REGISTER HOLLAND CLASSEBUREAU ZEEVAART BV gedeponeerd op
14 januari 2019 bij de KvK onder nummer 68274505

Artikel 1

 • Register Holland Classebureau Zeevaart B.V., hierna te noemen RHC, is een besloten
  vennootschap die als doelstelling heeft. Het inspecteren van schepen met
  mechanische voorstuwing en/of zeilvoortstuwing, onderdelen van schepen en de
  uitrusting van schepen volgens klasseregels en nationale en internationale
  voorschriften voor zover deze van toepassing zijn ter bevordering van een veilige
  scheepvaart op zee en ter bescherming van het milieu.
 • Het geven van adviezen en het verrichten van andere vormen van dienstverlening
  aan de scheepvaart en aanverwante bedrijven en instellingen.
 • Het ontwikkelen van management systemen voor de scheepvaart zoals ISM
  (International Safety Management) Code en aanverwante activiteiten en het in
  dat kader uitvoeren van audits.

RHC geeft een openbaar register uit van geklasseerde schepen. In het register zijn de volgende zaken
vastgelegd: naam schip, naam eigenaar, identificatienummers, roepletters, hoofdafmetingen,
omschrijving vaargebied, aantal passagiers, klasse en de geldigheid daarvan.
De klant stemt met de publicatie van deze gegevens uitdrukkelijk in.
De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Inspectie Leefomgeving en Transport, hierna te noemen
ILT te allen tijde gerechtigd is van RHC inzage te verkrijgen in de technische scheepsdossiers en de
bijbehorende tekeningen, overeenkomstig de verplichting die de ILT aan RHC stelt.

Artikel 2
Lid 1
Inspectie en classificatie is een verklaring van RHC omtrent de structurele en mechanische
geschiktheid voor een bepaald gebruik of een bepaalde dienst, overeenkomstig haar regels,
richtlijnen en normen.
RHC beoogt een objectief en onafhankelijk onderzoek en de bijbehorende rapportage van een schip
of (onder)delen daarvan, waarbij de toetsing geschiedt op basis van regels, richtlijnen en normen van
RHC, overheid of andere organisaties die daartoe opdracht hebben gegeven aan RHC (en door RHC
aanvaard) zoals klasse regels, ISM-code, etc. De inspectie en de bijbehorende rapportage geschiedt
op basis van een ondertekende opdracht van de klant.
De rechtsverhouding tussen RHC en de klant wordt met uitsluiting van alle andere voorwaarden
uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.

Lid 2
RHC verklaart alleen aan de eigenaar van het schip of de klant van RHC dat zij bij toewijzing van een
klasse of opmaken van een rapportage zorgvuldigheid zal betrachten bij de ontwikkeling van regels,
richtlijnen en normen en het gebruik van normaal toegepaste testnormen, testprocedures en –
technieken zoals vereist in de regels, richtlijnen, normen of andere criteria van RHC voor toewijzing
en behoud van een klasse.
Voorts verklaart RHC aan de eigenaar van het schip of de klant van RHC dat haar certificaten en
rapporten aantonen dat het betreffende schip alleen voldoet aan één of meer van de regels,
richtlijnen, normen of andere criteria van RHC, overeenkomstig de bewoordingen van dat certificaat
of rapport. Deze verklaringen kunnen in geen geval geacht worden betrekking te hebben op derden,
die aan generlei rapport, certificaat, mededeling of uitlating van RHC welk recht dan ook kunnen
ontlenen onder welke omstandigheid dan ook.

Artikel 3
Lid 1
Niets in een certificaat of rapport mag gelezen worden als een ontheffing van een derde en/of
opdrachtgever van RHC van een uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantieverplichting. Ieder certificaat
of rapport toont aan alleen te voldoen aan één of meer van de regels, richtlijnen, normen of andere
criteria van RHC, overheid of andere organisaties die daartoe opdracht hebben gegeven aan RHC, en
wordt alleen uitgegeven voor gebruik door RHC, haar klanten of andere geautoriseerde entiteiten.
Niets in een certificaat, rapport of bespreking of goedkeuring van een plan of document mag gelezen
worden als zijnde een verklaring die in enig opzicht verder gaat dan de verklaringen in artikel 2 en 3
hierboven. De geldigheid, toepasselijkheid en interpretatie van een certificaat, rapport of bespreking
of goedkeuring van een plan of document zullen beheerst worden door de regels en normen van RHC
die daar als enige over zal blijven oordelen. RHC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen
voortvloeiend uit het gebruik van de regels, richtlijnen, normen of andere criteria van RHC door
andere partijen, zonder voorafgaande bespreking, goedkeuring en inspectie door RHC.

Lid 2
De uitgifte van een certificaat of het opmaken van een rapport door RHC ontheft de eigenaar nooit
van zijn niet delegeerbare plicht om zijn schip in een zeewaardige conditie te houden.

Artikel 4
De eigenaar is verplicht zorg te dragen tijdens een inspectie van zijn schip voor een veilige werkplek
voor de surveyor(s) van RHC. Deze verplichting heeft betrekking op alle werkplekken waarop de klant
invloed heeft en waaronder kunnen vallen schepen, scheepswerven, scheepshellingen, hulpmiddelen
om staande masten te keuren en kantoren.

Artikel 5
Voortzetting van classificatie van een schip is afhankelijk van de in de regels neergelegde vereisten
voor het behoorlijk uitvoeren van periodieke inspecties, schade-inspecties en andere inspecties. RHC
behoudt zich het recht voor de classificatie van een schip opnieuw te overwegen, in te trekken of op
te schorten vanwege het niet naleven van de regels, door de surveyor(s) gerapporteerde defecten
die niet overeenkomstig hun aanbevelingen zijn gecorrigeerd of niet betaling van bijdragen
verschuldigd wegens classificatie en andere inspecties.

Artikel 6
In geval van schade of ongeval aan de huid, tuigage of uitrusting die de classificatie of de integriteit
van de constructie, de kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde dienst van
een schip, verband, stuk materiaal of uitrusting schaadt of kan schaden, zullen alle verklaringen met
betrekking tot classificatie geacht worden opgeschort te zijn tenzij bij eerste gelegenheid
kennisgeving wordt gedaan van die schade of dat ongeval en daarna de vereiste inspectie en
reparatie plaatsvinden. Een niet goedgekeurd gebruik, werking of andere toepassing van een schip,
verband, materiaal of uitrusting dat de classificatie of de integriteit van de constructie, de kwaliteit of
geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde dienst schaadt of kan schaden, doet alle
verklaringen met betrekking tot classificatie opschorten totdat de toestand verbeterd zal zijn.

Artikel 7
Lid 1
Individuele en gecombineerde aansprakelijkheid van RHC, haar toezichthouders, bestuurders,
werknemers, surveyors, agenten of onderaannemers voor onverschillig welk verlies, onverschillig
welke vordering of schade ten gevolge van de gebrekkige uitvoering of niet uitvoering van één van
haar diensten of van niet nakoming van een impliciete of uitdrukkelijke garantie of van een
onvoldoende vakkundige uitvoering verband houdende met de diensten of ten gevolge van welke
andere oorzaak dan ook, tegenover de klant, opdrachtgever, een persoon, rechtspersoon,
vennootschap, commerciële entiteit, heerser, land of natie, is in alle gevallen in ieder geval beperkt
tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een aan RHC ter beschikking staande
door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- of andere verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de
verzekeraar(s) is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens enigerlei verzekering
mocht plaatsvinden is ieder aansprakelijkheid onder alle omstandigheden immer beperkt tot een
maximumbedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak door RHC aan de klant in rekening
gebrachte bedrag tot een maximum van € 25.000,-. Aansprakelijkheid als boven bedoeld is daarnaast
in ieder geval en onverschillig de oorzaak behouders opzet of grove schuld zijdens de directie van
RHC beperkt tot rectificatie van eventuele gemaakte fouten. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor
iedere vorm van gevolgschade, zoals, zonder uitsluiting van andere gevolgschade, gederfde
inkomsten, salarissen, boetes, liggelden, prijsverhogingen, is uitgesloten.

Lid 2
Het hierboven in lid 1 gestelde geldt evenzeer voor vorderingen van derden ter zake waarvan de
klant RHC dient te vrijwaren. De klant dient afschrift van deze algemene voorwaarden altijd te
hechten aan door hem/haar ontvangen documenten van RHC wanneer deze ter beschikking van
derden zouden kunnen komen.

Artikel 8
Alle geschillen tussen de opdrachtgever en RHC op technisch gebied, betreffende de gehanteerde
klasse regels en/of statutaire regels voor schepen met overheidscertificering, dienen voorgelegd te
worden aan de vlaggestaat waarvoor de betreffende inspecties zijn uitgevoerd of namens zijn
uitgevoerd, voor zover het de beroepsvaart betreft.
De hierboven genoemde geschillen zijn aanwezig indien een der partijen, te weten RHC of haar
opdrachtgever, dit gemotiveerd in een aangetekende brief aan de wederpartij heeft kenbaar
gemaakt. In geval van een geschil zal de eisende partij dit gemotiveerd kenbaar dienen te maken aan
ILT door middel van een aangetekende brief.
Alle andere geschillen, waaronder ook de geschillen op niet-technisch gebieden en geschillen op het
gebied van de regelgeving van RHC betreffende vrijwillig geklasseerde schepen, tussen
opdrachtgever en RHC worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam of Amsterdam
overeenkomstig de Tamara Rules (verkrijgbaar bij het secretariaat), tenzij de wederpartij binnen 30
dagen na ontvangst van de mededeling van RHC dat over het geschil in arbitrage zal moeten worden
beslist, kiest voor de bevoegde rechter en die keuze binnen de genoemde termijn van 30 dagen
schriftelijk en aangetekend aan RHC kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9

 1. Facturen voor door RHC geleverde diensten worden berekend op basis van nacalculatie.
  De tarieven waarop de nacalculatie is gebaseerd zijn op te vragen bij de administratie van
  RHC. Hiervan kan worden afgeweken indien vooraf akkoord is gegeven op een door RHC
  uitgebrachte offerte.
 2. De door RHC uitgevoerde werkzaamheden m.b.t. het uitbrengen van advies worden
  apart en op basis van bestede tijd en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening
  gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen zoals bijvoorbeeld de
  betaling van een vaste prijs. Betaling van dit honorarium is niet afhankelijk van het
  resultaat van het door RHC uitgebrachte adviezen.
 3. Offertes van RHC zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
  De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële
  informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.
 4. Wanneer na de opdrachtverstrekking blijkt dat de door opdrachtgever verstrekte
  gegevens onjuist zijn dan wel gewijzigd zijn, behoudt RHC zich het recht voor de in
  offerte vermelde prijzen aan te passen
 5. Door RHC uit te brengen offertes hebben een vaste, in de offerte te bepalen
  geldigheidsduur. Indien de offerte geen geldigheidsduur aangeeft, bedraagt dit 3
  maanden.
 6. Betaling van door RHC geleverde diensten zal plaatsvinden binnen de door partijen
  overeengekomen termijn. Indien geen termijn overeengekomen is, moet betaald worden
  binnen 1 maand na factuurdatum.
 7. Betaling dient te geschieden in Nederland ten kantore van RHC of op de bankrekening
  van RHC of op zodanige plaats in Nederland als RHC zal aanwijzen.
 8. Indien niet binnen de bovengenoemde periode betaald wordt, wordt er bij de derde
  herinnering € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 9. Verder zal RHC gerechtigd zijn alle kosten voortvloeiende uit niet betaling van de klant te
  vorderen. In geval RHC de hulp van een derde heeft ingeroepen voor de inning van het
  uitstaande bedrag, kunnen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten op
  de klant verhaald worden.
 10. RHC is te allen tijde gerechtigd zekerheid te eisen voor betaling door de klant, zelfs vóór
  de verzending van een factuur. Indien geen deugdelijke zekerheid verschaft wordt, is RHC
  gerechtigd het stellen van zekerheid af te dwingen door middel van conservatoir beslag
  of andere maatregelen, daaronder begrepen het terughouden van het desbetreffende
  schip en/of haar certificaten.

Artikel 10
Op deze voorwaarden en alle contracten en activiteiten aangegaan en uitgevoerd door RHC zal
Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 11
Indien RHC in arbitrage dan wel in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk
wordt gesteld, komen alle door RHC in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening
van de wederpartij van RHC.

Artikel 12
Alle vorderingen tegen RHC verjaren door het enkele verstrijken van één jaar na het ontstaan van de
vordering en vervallen door het enkele verstrijken van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13
Deze Algemene Voorwaarden van RHC zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en vervangen
alle voorgaande door RHC gedeponeerde algemene voorwaarden. Deponering heeft plaatsgevonden
op 14 januari 2019 bij het handelsregister onder nummer 68274505.