Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REGISTER HOLLAND CLASSEBUREAU ZEEVAART BV gedeponeerd op 13 oktober 2017 bij de KvK onder nummer 68274505

Artikel 1
Register Holland Classebureau Zeevaart B.V., hierna te noemen RHC, is een besloten vennootschap die als doelstelling heeft de inspectie en classificatie van schepen met verder toebehoren in verband met veilige scheepvaart op zee en binnenwateren.

RHC geeft een openbaar register uit van geklasseerde schepen. In het register zijn de volgende zaken vastgelegd: naam schip, NAW gegevens eigenaar, identificatienummers, roepletters, hoofdafmetingen, omschrijving vaargebied, aantal passagiers, klasse en de geldigheid daarvan.
De klant stemt met de publicatie van deze gegevens uitdrukkelijk in.

De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Inspectie Leefomgeving en Transport, hierna te noemen ILT te allen tijde gerechtigd is van RHC inzage te verkrijgen in de technische scheepsdossiers en de bijbehorende tekeningen, overeenkomstig de verplichting die de ILT aan RHC stelt.

Artikel 2
Lid 1
Inspectie en classificatie is een verklaring van RHC omtrent de structurele en mechanische geschiktheid voor een bepaald gebruik of een bepaalde dienst, overeenkomstig haar regels, richtlijnen en normen.
RHC beoogt een objectief en onafhankelijk onderzoek en de bijbehorende rapportage van een schip of (onder)delen daarvan, waarbij de toetsing geschiedt op basis van regels, richtlijnen en normen van RHC, overheid of andere organisaties die daartoe opdracht hebben gegeven aan RHC (en door RHC aanvaard) zoals klasse regels, ISM-code etc. De inspectie en de bijbehorende rapportage geschiedt op basis van een (mondelinge) opdracht van de klant.
De rechtsverhouding tussen RHC en de klant wordt met uitsluiting van alle andere voorwaarden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.

Lid 2
RHC verklaart alleen aan de eigenaar van het schip of de klant van RHC dat zij bij toewijzing van een klasse of opmaken van een rapportage zorgvuldigheid zal betrachten bij de ontwikkeling van regels, richtlijnen en normen en het gebruik van normaal toegepaste testnormen, testprocedures en -technieken zoals vereist in de regels, richtlijnen, normen of andere criteria van RHC voor toewijzing en behoud van een klasse.
Voorts verklaart RHC aan de eigenaar van het schip of de klant van RHC dat haar certificaten en rapporten aantonen dat het betreffende schip alleen voldoet aan één of meer van de regels, richtlijnen, normen of andere criteria van RHC, overeenkomstig de bewoordingen van dat certificaat of rapport. Deze verklaringen kunnen in geen geval geacht worden betrekking te hebben op derden, die aan generlei rapport, certificaat, mededeling of uitlating van RHC welk recht dan ook kunnen ontlenen onder welke omstandigheid dan ook.

Artikel 3
Lid 1
Niets in een certificaat of rapport mag gelezen worden als een ontheffing van een derde en/of opdrachtgever van RHC van een uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantieverplichting. Ieder certificaat of rapport toont aan alleen te voldoen aan één of meer van de regels, richtlijnen, normen of andere criteria van RHC, overheid of andere organisaties die daartoe opdracht hebben gegeven aan RHC, en wordt alleen uitgegeven voor gebruik door RHC, haar klanten of andere geautoriseerde entiteiten.
Niets in een certificaat, rapport of bespreking of goedkeuring van een plan of document mag gelezen worden als zijnde een verklaring die in enig opzicht verder gaat dan de verklaringen in artikel 2 en 3 hierboven. De geldigheid, toepasselijkheid en interpretatie van een certificaat, rapport of bespreking of goedkeuring van een plan of document zullen beheerst worden door de regels en normen van RHC die daar als enige over zal blijven oordelen. RHC is niet verantwoordelijk voor de gevolgen voortvloeiend uit het gebruik van de regels, richtlijnen, normen of andere criteria van RHC door andere partijen, zonder voorafgaande bespreking, goedkeuring en inspectie door RHC.

Lid 2
De uitgifte van een certificaat of het opmaken van een rapport door RHC ontheft de eigenaar nooit van zijn niet delegeerbare plicht om zijn schip in een zeewaardige conditie te houden.

Artikel 4
De eigenaar is verplicht zorg te dragen tijdens een inspectie van zijn schip voor een veilige werkplek voor de surveyor(s) van RHC. Deze verplichting heeft betrekking op alle werkplekken waarop de klant invloed heeft en waaronder kunnen vallen schepen, scheepswerven, scheepshellingen, hulpmiddelen om staande masten te keuren en kantoren.

Artikel 5
Voortzetting van classificatie van een schip is afhankelijk van de in de regels neergelegde vereisten voor het behoorlijk uitvoeren van periodieke inspecties, schade-inspecties en andere inspecties. RHC behoudt zich het recht voor de classificatie van een schip opnieuw te overwegen, in te trekken of op te schorten vanwege het niet naleven van de regels, door de surveyor(s) gerapporteerde defecten die niet overeenkomstig hun aanbevelingen zijn gecorrigeerd of niet betaling van bijdragen verschuldigd wegens classificatie en andere inspecties.

Artikel 6
In geval van schade of ongeval aan de huid, tuigage of uitrusting die de classificatie of de integriteit van de constructie, de kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde dienst van een schip, verband, stuk materiaal of uitrusting schaadt of kan schaden, zullen alle verklaringen met betrekking tot classificatie geacht worden opgeschort te zijn tenzij bij eerste gelegenheid kennisgeving wordt gedaan van die schade of dat ongeval en daarna de vereiste inspectie en reparatie plaatsvinden. Een niet goedgekeurd gebruik, werking of andere toepassing van een schip, verband, materiaal of uitrusting dat de classificatie of de integriteit van de constructie, de kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel of een bepaalde dienst schaadt of kan schaden, doet alle verklaringen met betrekking tot classificatie opschorten totdat de toestand verbeterd zal zijn.

Artikel 7
Lid 1
Individuele en gecombineerde aansprakelijkheid van RHC, haar toezichthouders, bestuurders, werknemers, surveyors, agenten of onderaannemers voor onverschillig welk verlies, onverschillig welke vordering of schade ten gevolge van de gebrekkige uitvoering of niet uitvoering van één van haar diensten of van niet nakoming van een impliciete of uitdrukkelijke garantie of van een onvoldoende vakkundige uitvoering verband houdende met de diensten of ten gevolge van welke andere oorzaak dan ook, tegenover de klant, opdrachtgever, een persoon, rechtspersoon, vennootschap, commerciële entiteit, heerser, land of natie, is in alle gevallen in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een aan RHC ter beschikking staande door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids- of andere verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens enigerlei verzekering mocht plaatsvinden is ieder aansprakelijkheid onder alle omstandigheden immer beperkt tot een maximumbedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak door RHC aan de klant in rekening gebrachte bedrag tot een maximum van € 25.000,=. Aansprakelijkheid als boven bedoeld is daarnaast in ieder geval en onverschillig de oorzaak behouders opzet of grove schuld zijdens de directie van RHC beperkt tot rectificatie van eventuele gemaakte fouten. Iedere vorm van aansprakelijkheid voor iedere vorm van gevolgschade, zoals daar zij, zonder uitsluiting van andere gevolgschade, gederfde inkomsten, salarissen, boetes, liggelden, prijsverhogingen, is uitgesloten.

Lid 2
Het hierboven in lid 1 gestelde geldt evenzeer voor vorderingen van derden ter zake waarvan de klant RHC dient te vrijwaren. De klant dient afschrift van deze algemene voorwaarden altijd te hechten aan door hem/haar ontvangen documenten van RHC wanneer deze ter beschikking van derden zouden kunnen komen.

Artikel 8
Alle geschillen tussen de opdrachtgever en RHC op technisch gebied, betreffende de gehanteerde klasse regels en/of statutaire regels voor zeegaande schepen met overheidscertificering, dienen voorgelegd te worden aan de vlaggestaat waarvoor de betreffende inspecties zijn uitgevoerd of namens zijn uitgevoerd, voor zover het de beroepsvaart betreft.
De hierboven genoemde geschillen zijn aanwezig indien een der partijen, te weten RHC of haar opdrachtgever, dit gemotiveerd in een aangetekende brief aan de wederpartij heeft kenbaar gemaakt. In geval van een geschil zal de eisende partij dit gemotiveerd kenbaar dienen te maken aan ILT door middel van een aangetekende brief.
Alle andere geschillen, waaronder ook de geschillen op niet-technisch gebieden en geschillen op het gebied van de regelgeving van RHC betreffende vrijwillig geklasseerde schepen, tussen opdrachtgever en RHC worden onderworpen aan arbitrage te Rotterdam of Amsterdam overeenkomstig de Tamara Rules (verkrijgbaar bij het secretariaat, of bij de Kamer van Koophandel), tenzij de wederpartij binnen 30 dagen na ontvangst van de mededeling van RHC dat over het geschil in arbitrage zal moeten worden beslist, kiest voor de bevoegde rechter en die keuze binnen de genoemde termijn van 30 dagen schriftelijk en aangetekend aan RHC kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 9
Facturen voor door RHC geleverde diensten worden berekend op basis van nacalculatie. De tarieven waarop de nacalculatie is gebaseerd zijn op te vragen bij de administratie van RHC. Hiervan kan worden afgeweken indien vooraf akkoord is gegeven op een door RHC uitgebrachte offerte.
Betaling van door RHC geleverde diensten zal plaatsvinden binnen de door partijen overeengekomen termijn. Indien geen termijn overeengekomen is, moet betaald worden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum.
Betaling dient te geschieden in Nederland ten kantore van RHC of op de bankrekening van RHC of op zodanige plaats in Nederland als RHC zal aanwijzen.
Indien niet binnen de bovengenoemde periode betaald wordt, is de klant automatisch in verzuim en RHC is gerechtigd vanaf de dag van het verzuim 1,5% (één en een half procent) rente per maand te vorderen over het uitstaande bedrag.
Verder zal RHC gerechtigd zijn alle kosten voortvloeiende uit niet betaling van de klant te vorderen. In geval RHC de hulp van een derde heeft ingeroepen voor de inning van het uitstaande bedrag, kunnen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten op de klant verhaald worden.
RHC is te allen tijde gerechtigd zekerheid te eisen voor betaling door de klant, zelfs vóór de verzending van een factuur. Indien geen deugdelijke zekerheid verschaft wordt, is RHC gerechtigd het stellen van zekerheid af te dwingen door middel van conservatoir beslag of andere maatregelen, daaronder begrepen het terughouden van het desbetreffende schip en/of haar certificaten.

Artikel 10
Op deze voorwaarden en alle contracten en activiteiten aangegaan en uitgevoerd door RHC zal Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 11
Indien RHC in arbitrage dan wel in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, komen alle door RHC in verband met deze procedure gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij van RHC.

Artikel 12
Alle vorderingen tegen RHC verjaren door het enkele verstrijken van één jaar na het ontstaan van de vordering en vervallen door het enkele verstrijken van één jaar na het ontstaan van de vordering.

Artikel 13
Deze Algemene Voorwaarden van RHC zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en vervangen alle voorgaande door RHC gedeponeerde algemene voorwaarden. Deponering heeft plaatsgevonden op 13 oktober 2017 bij het handelsregister onder nummer 68274505.