NIEUWSBRIEF RHC en LMS 2023, NR. 7

Nieuwe huisstijl/ New corporate identity

Zoals sommigen van jullie al hebben gezien is de huisstijl van RHC en LMS vernieuwd. Dolf Siere heeft tot onze volle tevredenheid een nieuw loge en huisstijl ontworpen. Ondertussen is deze nieuwe huisstijl in al onze documenten en rapporten doorgevoerd. Ook hebben we een nieuw bord geplaats op ons kantoorpand.

As some of you may already have seen, the corporate identity of RHC and LMS has been renewed. Dolf Siere has designed a new lodge and corporate identity to our full satisfaction. In the meantime, this new corporate identity has been implemented in all our documents and reports. We have also placed a new sign on our office building.

Introductie Kees/ Introduction Kees

Inmiddels ben ik al meerdere jaren verbonden aan RHC maar nu ook de stap gemaakt om parttime in dienst te komen bij RHC. Wat ik voornamelijk doe bij RHC en LMS is de interne kwaliteitsbewaking en controle. Het gaat dan met name om interne procedures en de controle voordat klasse certificaten uitgegeven kunnen worden. Bij RHC is geen dag hetzelfde waardoor de werkzaamheden ook veel verschillen. Dit maakt het werk boeiend en veelzijdig. Naast bovengenoemde werkzaamheden doe ik dan ook wat er verder van mij gevraagd wordt of zich onverwachts aandient. Mijn affiniteit met de historische zeilende scheepvaart komt verder met name door het skûtsjesilen, wat ik al jaren met veel plezier doe!

 

I have been associated with RHC for several years now, but now I made the step to join RHC part-time. I mainly do is the internal quality control and control for RHC and LMS. This mainly concerns internal procedures and the control before class certificates can be issued. At RHC, no day is the same, the work also differs a lot. This makes the work fascinating and versatile. In addition to the above activities, I also do what else is asked of me or unexpected occurs. My affinity with historic sailing shipping is mainly due to skûtsjesilen, which I have been doing for years with great pleasure!

 

Intensievere tuigage keur zeilschepen/ More intensive rigging inspection of sailing ships

RHC zal de komende tijd het tuigage intensiever gaan keuren. Daarvoor dienen gieken en gaffels goed bereikbaar aangeboden te worden, dus zeilen en kleden van tevoren wegnemen. Bij het special survey dienen de masten liggend aangeboden te worden, mocht dit niet mogelijk zijn dan dient er een hoogwerker aanwezig te zijn zodat ook de top van de masten goed bereikbaar zijn voor de surveyor.

 

RHC will inspect the rigging more intensively in the coming period. For this, booms and gaffs must be offered easily accessible. Please take away sails before inspection. During the special survey, the masts must be offered lying down, if this is not possible, a cherrypicker must be present so that the top of the masts are also easily accessible to the surveyor.

 

Tariefverhoging 2023/ Rate increase 2023

De tarieven voor 2023 zijn gemiddeld 8% omhooggegaan, wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, maar dit jaar was een tariefverhoging noodzakelijk omdat onze lasten ook gestegen zijn.

 

The rates for 2023 have increased by an average of 8%, we try to keep costs as low as possible, but this year a rate increase was necessary because our costs have also increased.

 

Opdrachtformulier/ Orderform

De website van RHC heeft weer de nodige updates gehad. Vanaf heden kan het opdrachtformulier zowel in het Nederlands als Engels vanaf onze website gedownload worden https://www.rhcnl.com/contact/opdracht-formulier/. Ook is het contactformulier aangepast. Zijn er vragen dan kan gebruik worden gemaakt van dit formulier; https://www.rhcnl.com/contact

De FAQ geeft ook meer antwoorden, dus voordat er contact gezocht wordt kijk daar ook even

De website voor LMS wordt vernieuwd, de website zal zo spoedig mogelijk online gezet worden.

 

The RHC website has had the necessary updates again. From now on, the order form can be downloaded from our website in both Dutch and English https://www.rhcnl.com/contact/opdracht-formulier/. The contact form has also been adjusted. If there are any questions, this form can be used; https://www.rhcnl.com/contact

We added answers tot the FAQ as well, please have a look there before filling in the contact form. The website for LMS is under construction, the website will be put online as soon as possible.

 

Oranje en Witte Rules/ Orange and White Rules

Binnenkort kunnen de Oranje en Witte Rules gedownload worden van onze website. De Blauwe Rules kunnen bij de administratie (lees Lya) aangevraagd worden, de Blauwe Rules zijn alleen van toepassing op zeilschepen die voor 1996 zeilend passagiersschip waren. Verbouwingen van deze schepen dienen aan de Witte Rules te voldoen.

 

In the meantime, the orange and white Rules can be downloaded from our website. The Blue Rules can be requested from the administration (read Lya), the Blue Rules only apply to sailing ships that were sailing passenger ships before 1996. Conversions of these ships must comply with the White Rules.

 

IAMSAR vol III

Er dient een IAMSAR vol III volgens de laatste uitgave (2022) aan boord van de schepen te zijn.

 

There must be an IAMSAR volume III (2022) on board the ships according to the latest edition.

 

Foto’s schepen/ Photo ships

Tijdens de volgende traditionele schepenbeurs in november willen wij graag een fotosessie laten draaien van de door RHC en LMS geklasseerde schepen. Als jullie een mooie foto van jullie schip in actie hebben en jullie hebben geen bezwaar dat wij deze foto tonen tijdens de beurs dan kunnen jullie die foto mailen aan: class@rhcnl.com

 

During the next traditional ship fair in November, we would like to have a photo session of the ships classified by RHC and LMS. If you have a nice photo of your ship in action and you have no objection to us showing this photo during the fair, you can email that photo to: class@rhcnl.com

 

 Website voor zeilende vracht als onderdeel van de zeepost

https://zeilpost.info 

 

Rocket parachute flares:

De Onderzoeksraad voor Veiligheid roept alle bezitters van de Red Rocket Parachute flare L-35/ L-35A (Pirolec) op kennis te nemen van deze waarschuwing. In de nacht van 1 januari 2023, is aan boord van een Nederlands zeilschip op de Stille Oceaan een opvarende om het leven gekomen bij het afsteken van een lichtkogel, een zogenaamde flare. De flare voldeed aan de gebruikseisen. Deze is door het slachtoffer, een ervaren zeezeiler, conform de instructie afgestoken. De lichtkogel werd hierbij niet zoals bedoeld gelanceerd, maar explodeerde direct. Dit is de gebruiker fataal geworden.

 

The Dutch Safety Board calls on all owners of the Red Rocket Parachute Flare L-35 / L-35A (Pirolec) to take note of this Safety Alert. In the night of January 1, 2023, a person on board a Dutch sailing ship on the Pacific Ocean died when he fired a flare. The experienced sea sailor fired the flare, which complied with its requirements, in accordance with the instructions. The flare did not launch as intended, but exploded immediately, with fatal consequences.